top of page
Algemene voorwaarden Pianoles Venlo

Artikel 1. Inschrijving en duur lesovereenkomst

1.1 Inschrijving kan uitsluitend plaatsvinden door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Minderjarigen moeten ingeschreven worden door hun wettelijke vertegenwoordiger.

1.2 U gaat een overeenkomst aan voor een jaar met de desbetreffende docent die de pianolessen verzorgt. De rechten en plichten op dit formulier zijn op naam en niet overdraagbaar.

1.3 De lesovereenkomst wordt aangegaan voor een heel jaar. Na dat jaar wordt de lesovereenkomst automatisch voortgezet, tenzij de leerling schriftelijk heeft opgezegd (zie artikel 2).

1.4 Bij de inschrijving is de datum van ondertekening van het inschrijfformulier, de ingangsdatum van de lesovereenkomst, tenzij anders vermeld op het inschrijfformulier.

Artikel 2. Opzegging of beëindiging van de lessen gedurende de looptijd van de cursus

2.1 Opzegging is mogelijk met inachtneming van 2 maanden opzegtermijn.

2.2 Opzegging dient voor de 1e van de maand te geschieden door middel van een schriftelijk bericht aan Pianoles Venlo.

2.3 Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats onder de in artikel 7 genoemde voorwaarden.

Artikel 3. Betalingsverplichting

3.1 Het lesgeld kan worden betaald in een eenmalige betaling per jaar, of een betaling per kwartaal of per maand. Het lesgeld wordt evenredig over het aantal termijnen verdeeld. Ook wanneer u kiest voor het betalen per kwartaal of per maand dienen de betaaltermijnen die in de vakanties vallen gewoon doorbetaald te worden.

3.2 Betaling van de lesgelden dienen altijd vooruit betaald te worden per bankoverboeking. Maandbetalingen dienen voor de eerste van elke maand overgemaakt te worden.

 

Artikel 4. 10-Rittenkaart

4.1 De kosten voor de rittenkaart dienen voorafgaande aan de eerste les te zijn voldaan.

4.2 De Rittenkaart is 3 maanden geldig.

 

Artikel 5. Proefles

5.1 De kosten voor de proefles (€ 35,00) dient contant te worden voldaan aan de docent.

5.2 De proefles duurt ca. 45 minuten

 

Artikel 6. Ziekte of afwezigheid

6.1 Indien de leerling verhinderd is door ziekte of andere redenen, dan dient de leerling dit telefonisch door te geven (tel. 06-15453380). Niet gevolgde lessen kunnen echter niet worden ingehaald, tenzij dit wordt afgesproken met de docent. Restitutie van niet gevolgde lessen vindt alleen plaats onder de in artikel 7 genoemde voorwaarden.

6.2 Bij ziekte van een docent wordt er voor vervanging gezorgd wanneer de absentie langer duurt dan twee weken in het totaal per cursusjaar. Mocht vervanging niet mogelijk zijn dan vindt er compensatie plaats door middel van restitutie van het lesgeld dat betaald is over de niet gegeven lessen, ingaande vanaf de 3e les.

 

Artikel 7. Restitutie lesgeld

7.1 Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats d.m.v. een schriftelijk verzoek m.b.t. de onderstaande gevallen:

-langdurige ziekte van de leerling (tegen overlegging van een medische verklaring);

-overlijden van de leerling;

-lesuitval van lessen veroorzaakt door afwezigheid docent, vanaf de 3e les per cursusjaar.

-bij opzegging; restitutie van het vooruitbetaalde bedrag, verminder met het bedrag van de twee maanden opzegtermijn.

 

Artikel 8. Schade

8.1 Schade die wordt aangebracht aan eigendommen die toebehoren aan Pianoles Venlo, dienen door de leerling, of bij minderjarigheid door de ouder(s)/verzorder(s), te worden vergoed.

 

Artikel 9. Lesmateriaal en lestijden

9.1 De kosten van lesmaterialen zijn voor rekening van de leerling

9.2 Wijziging van lestijden is alleen mogelijk in overleg met de docent en kan niet eenzijdig worden gewijzigd.

 

Artikel 10. Reiskosten

10.1 Woont u buiten een straal van 10 kilometer enkele reis vanaf het huisadres van Pianoles Venlo, dan wordt een tegemoetkoming van € 0,25 cent per kilometer in rekening gebracht.

bottom of page